لیست آخرین فعالیت های سایت

تاریخ : 1398/07/22
-اضافه شدن سایت Hitrez به مجموعه سایت های Hyip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Coffee-With به مجموعه سایت های Normal ! (مشاهده)

تاریخ : 1398/07/22
-اضافه شدن سایت ProfitFoundation به مجموعه سایت های Hyip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Finllo به مجموعه سایت های Hyip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت InvestTrend به مجموعه سایت های Normal ! (مشاهده)
-درخواست برداشت 1.26 دلار از سایت Bsfinance . (مشاهده)
-برداشت 1 دلار از سایت Crypto-harbor . (مشاهده)

تاریخ : 1398/07/21
-واریز 25 دلار در سایت Passiverevshare (مشاهده)
-واریز 15 دلار در سایت Zonders  (مشاهده)
-واریز 2800 دوج کوین در سایت Mizes (مشاهده)

تاریخ : 1398/07/20
-اضافه شدن سایت Soloo به مجموعه سایت های Hyip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Awextrade به مجموعه سایت های Normal ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Ceribo به مجموعه سایت های Vip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Mindhome به مجموعه سایت های Vip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Passiverevshare به مجموعه سایت های Vip ! (مشاهده)
-برداشت 1.68 دلار از سایت Bsfinance . (مشاهده)
-برداشت 21.2 دلار از سایت Zonders . (مشاهده)

تاریخ : 1398/07/19
-درخواست برداشت 21.2 دلار از سایت Zonders . (مشاهده)
-درخواست برداشت 1.68 دلار از سایت Bsfinance . (مشاهده)
-درخواست برداشت 1 دلار از سایت Crypto-harbor . (مشاهده)
-پایان پروژه Minemuse بعد از 17 روز فعالیت ! (مشاهده)

تاریخ : 1398/07/18
-اضافه شدن سایت Wssavior به مجموعه سایت های Vip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Bitbankpro به مجموعه سایت های Hyip ! (مشاهده)
-پایان پروژه Corporio بعد از 176 روز فعالیت ! (مشاهده)

تاریخ : 1398/07/17
-اضافه شدن سایت B2business به مجموعه سایت های Normal ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Yesss به مجموعه سایت های Vip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Minemuse به مجموعه سایت های Hyip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت CapwardBull به مجموعه سایت های Hyip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت SolidTradeBank به مجموعه سایت های Vip ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت Hourxo به مجموعه سایت های Normal ! (مشاهده)
-اضافه شدن سایت HourPerfect به مجموعه سایت های Normal ! (مشاهده)
-درخواست برداشت 1.07 دلار از سایت Corporio . (مشاهده)

تاریخ : 1398/07/16
-اضافه شدن سایت Mizes یکی از معتبر ترین سایت های فعال در زمینه استخراج ابری (مشاهده)
-واریز 1800 دوج کوین در سایت IranCoinMine (مشاهده)
-برداشت 2600 دوج کوین از سایت PersianDogeCoin (مشاهده)